Make your own free website on Tripod.com

Home جغرافيا تاريخ مردم آلبوم عكس نويسنده مرجع

نهاوند

درباره نهاوند و نهاوند شناسي گفته ها بسيار است، چرا که اين سرزمين کهن، قدمتي به درازاي تاريخ  ايران زمين دارد و به همين مقدار در خود رازها و اسرار پنهان نگه داشته است .

مطالبي که در اين سايت گنجانيده شده است، برگرفته از کتاب ارزشمند :

نهاوند در هزاره‌هاي تاريخ

ميباشد که در اينجا جا دارد از زحمات چندين ساله جناب آقاي :

شمس‌الدين سيدان

 در تأليف اين کتاب، قدرداني بعمل آيد .  


اي ديــار مــن

ای چـينة نـخست بنـای زمـانه تو

از بــهر خـوابگاه نخستين بهانه تو

سرگشتـگان قوافل گم کرده راه را

در دامـن تو يـافت چـگونه پناه را

ای خـفته در غبـار قرون ای ديــار مـن

با دشت سبز و رود حيات آفرين خويـش

با ما بگو که دانـه و دام تو چـون فـريفت

اين راهیِ هميشه غميـن و غريب خـاک


نشاني مؤلف : تهران صندوق پستي3538-16765

صفحه اصلي

نهاوند

جغرافيا

تاريخ

مردم

مرجع

نويسنده

آلبوم عکس

 

 

NAPA